ما تولید کننده ماسه سیلیس برای آزاد سازی گل و لای، رس و ناخالصی های آلی تحت استاندارد (انجمن کارهای آبی آمریکا ) هستیم.،که در تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه فاضلاب و تولید آب از چاه استفاده می شود. . یکنواختی شکل و توزیع اندازه دانه ها،بستر فیلتراسیون مناسب را برای حذف آلاینده های موجود در آب آشامیدنی، فاضلاب، آب صنعتی، آب شهرداری و استخرشنا تولید می کند.