ما تولیدکننده ماسه سیلیس با کیفیت مورد استفاده درزمین گلف، راه های سبز و زیبا، میدان اسب سواری و مسابقات، زمین والیبال و ساخت زمین های طبیعی یا مصنوعی رشته های مختلف ورزشی چون گلف و چمن ورزشی هستیم. شکل طبیعی دانه ها ، کنترل توزیع اندازه ذرات ماسه سیلیس ،مشخصات مورد نیاز برای نفوذپذیری ،زهکشی، و رشد سالم گیاهان و ثبات آنها رافراهم آورده است.